• ​Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
  • Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering.
  • Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum, met uitzondering van andere onderling overeengekomen betalingsvoorwaarden.  Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voor gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
  • De goederen worden gratis geleverd vanaf franco 500,00 EUR exclusief BTW. Bij een bestelling onder het francobedrag zullen wij 30,00 EUR transportkosten in rekening brengen. Voor leveringen en montage vragen wij een extra percentage. Voor bestellingen onder de 5000,00 EUR rekenen wij 5% op het totaal exclusief BTW. Voor bestellingen boven de 5000,00 EUR rekenen wij 3% op het totaal exclusief BTW.
  • Bij bestellingen met een totaalbedrag van 10 000,00 EUR of meer hanteren wij volgende betalingsvoorwaarden; 30% bij bestelling, 40% bij bekendmaking leverdatum, 30% na levering.
  • De geleverde goederen blijven eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen. Bij niet-betaling kunnen wij tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.
  • Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.
  • Elke annulering van de bestelling dient door de klant schriftelijk te gebeuren en binnen 8 werkdagen na bevestiging van deze bestelling. De reeds gemaakte kosten zullen aangerekend worden.
  • Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout behoren.

Adres

Veldenstraat 14 | 2470 Retie

Magazijn

Kelderbeemd 1 | 2470 Retie

Telefoon

+32 (0) 14 37 22 22

Email

info@presibel.eu